win actie tjisse steenstra fryske keatsballen

Winnaars ‘maak de zin af’ voor Fryske keatsballen

28 januari 2022

De uitslag van de winactie is bekend. De jury heeft een top tien gemaakt met de reacties die zij het mooiste vonden. En dat was nog niet makkelijk!


De winnaars mogen hen melden bij De Broadsje Bakker in Leeuwarden voor een pakje echte Fryske Keatsballen.


Iedereen bedankt voor deelname!

De winaars:

Mandy Mook

Wanneer Tjisse Steenstra de bal opslaat, zie je een groot kaats fanaat

Ellen van Popta

Wannear ’t Tjisse de bal opslaat lizze de perkspilers yne spagaat

Sjoerd Hofstee

‘Wannear ’t Tjisse de bal opslaat, toant hy syn wiere aard’.

Sybrand Smit

Wannear’t Tjisse Steenstra de bal slacht, falt er tusken de linen as in granaat. De bal kin net werom, en de tsjinstanner ploech hat bytsje kâns om te kearen tsjin Tjisse.

Win no de PC dat soe wol wat wêze, en net elke kear een oar ien foar de tinte.… 

Jan Volbeda

As Tjisse de bal opslacht,fleant die nei it perk mei folle kracht.De perkspilers binne dermei oan en slaen faek mis,dat is wat ik Jim sis.

Gerard Sinnema

Wannear ’t Tjisse de bal opslaat, stiet t de perkspielers ien de bilnaat.

Nynke Bruinsma

Wanneer tjisse de bal opslaat, zit syn elleboog altijd yn it paad. Derom mar een sachte spons der om hinne want tjisse wol altyd winne.

Auke Wassenaar

Wanneer Tjisse de bal opslaat, giet hij troch de snelheid hurder as syn skaad.

Arie Bouma

Wanneer Tjisse de bal opslaat, vertrekt bij ieder in het perk hun gelaat, ze doen een poging om hem boven te slaan maar kunnen beter naar huis gaan.

Arno Louwsma

Wannear’t Tjisse de bal opslaat, dan stiet de tsjenpartij paraat. Om de bal werom te houwen,yn plak fan op dit Fryske keatsbaltsje te kouwen. Dus sla de baltsjes mar gau nei een oar, wy steane olfest klear by de doar.